Burger Queen 45 – 18+ 3


‘Happy birthday anak!’ sabi ni Lea pagpasok ni Tess sa pinto ng bahay nila. Niyakap ni Lea ang panganay at hinalikan niya ito sa pisngi at sa labi.

‘Happy birthday ate!’ sabi ni Alma. Niyakap niy nang mahigpit si Tess at hinalikan din sa labi. Binigyan niya ng regalo si Tess na nasa maliit na kahon.

‘Ano ito?’ tanong ni Tess.

‘Buksan mo na lang.’ sabi ni Alma.

‘Heto rin ang sa kin.’ sabi ni Lea at inabutan din ng maliit na kahon si Tess. Isang t-shirt na kulay pink ang regalo ni Alma samantalang isang light blue na mini-blouse ang regalo ni Lea.

‘Wow! Bagay na bagay naman. Salamat dito.’ sabi ni Tess.

‘Ako rin meron dito. Alma, sa iyo na tong cellphone na bigay ni Patrick. Ingatan mo ha.’

‘Wow Ate! High-tech naman.’

‘Nay, may regalo rin sa ‘kin. Sa iyo na rin ito.’ sabi ni Tess saka inabot sa ina ang bagong Samsung. Natuwa si Tess sa hitsura ng ina at kapatid.

‘Kain na tayo anak. Masarap iyan.’ sabi ni Lea. Naghanda ng pancit bihon na maraming sahog si Lea. Mayroon ding ice cream na kabibili lang sa kanto at isang mahabang cake.

Nagsalo-salo ang mag-iina. Tuwang tuwa sa maraming biyayang dumating sa kanila mula nang magtrabaho si Tess. Noong may sakit si Lea, halos wala na silang makain. Mahaba na ang listahan niya kay Aling Tanya, ang ina ni Joey pero ngayon ay may sobra pa silang pera at mistulang inuulan sila ng cellphone. (Salamat kay Frank) naisip ni Lea kahit ang kapalit ay ang katawan nilang mag-ina. Gaya ni Tess, iniisip ni Lea ang sitwasyon nila kay Frank. Mukha namang walang masamang nangyayari, walang nasasaktan, walang inaagawan. Wala siyang balak agawin si Frank mula sa pamilya nito. Kung maayos lang madadala ni Frank ang sitwasyon, talagang wala silang magiging problema.

‘Nay, mukhang malayo ang iniisip mo.’ sabi ni Tess.

‘Wala anak. Iniisip ko lang kung gaano tayo ka-suwerte. Kumusta ka naman sa trabaho?’

‘Ok lang ako nay. Eh ikaw?’

‘Ok lang din. Pero dapat ka nang magtuloy mag-aral sa pasukan.’

‘Opo nay. Tuloy na tuloy.’ nakangiting sagot ni Tess.

‘At ikaw Alma. Huwag mong pababaaan ang sarili mo. Alam mo ibig kong sabihin.’ sabi ni Lea.

‘Ok lang ako nay. Marunong naman ako eh.’ sabi ni Alma sabay ngiti. Masayang nagsalo ang mag-iina. Nang matapos ay masusing tiningnan ang mga regalo nila.

‘Grabe ka ate, ilan ba boyfriend mo at ang dami mong cellphone?’ tanong ni Alma.

‘Huwag mo nang itanong. Enjoy mo na lang iyan. Ingatan mo lang iyan at bigay lang sa ‘kin yan ni Patrick saka mahal pa.’ sagot ni Tess.

Nakaupo silang magkapatid sa kanilang munting supa habang nanonood ng TV. May eksena sa pinapanood nila na mag-nobyong naghahalikan.

‘Ate, oras na para ibigay ko yung talagang regalo ko.’ sabi ni Alma. Nagkatitigan silang magkapatid. Hinawi-hawi ni Alma ang buhok ni Tess at dahan-dahang naglapit ang kanilang mga mukha. Tahimik lang na nakamasid si Lea habang nag-aayos ng kinainan nila.

Umaatikabong halikan ng magkapatid ang sumunod. Magkayakap na laplapan ang ginawa ng mag-ate. Parang isang oras silang naglingkisan ng dila at nagpalitan ng laway bago sila bumitaw para makakuha ng hangin.

‘Ano naman ang kakaiba dun?’ tanong ni Tess.

‘Hintay ka lang ate.’ sabi ni Alma.

Tapos nun ay muli silang naghalikan. Parang kailan lang ay naaalala ni Lea kung paano magtalo ang magkapatid noong mga paslit pa lang sila. Ngayon ay ibang klase ng pagmamahalan ang ipinapakita nila. At least, nagmamahalan ang dalawa. Natulala si Lea habang pinapanood niya ang dalawa na naging abala na ang mga kamay.

Nananatiling magkahinang ang mga labi ni Tess at Alma habang tinatanggal ng isa’t isa ang mga suot na pang-itaas. Bumitaw sila sa paghahalikan para tuluyang mahubad ang mga blouse at bra hanggang sa kapwa hubad na ang magkapatid. Ngumiti si Alma nang makita ang hubad na katawan ng ate niyang may mas malusog na dibdib sa kanya. Agad niyang sinunggaban ang isang suso ni Tess. Sinuso niya ang isa at nilamas ang kabila. Napaliyad si Tess sa sarap ng nararamdaman at napayakap siya sa ulo ng nakababatang kapatid. Nag-alis na rin ng pang-itaas si Lea sa init ng napapanood.

Magkabilang sinuso ni Alma ang malulusog na dibdib ni Tess. Salitan niyang sinipsip ang mga suso, kinakagat at dinidilaan kaya sari-aring sensasyon ang nadarama ni Tess. ‘Oooohhhhh Shit! Galing mo Sis! Uuhhhmmmmm!’ ungol ni Tess.

Basambasa na ng laway ang dibdib ni Tess nang magsawa si Alma. Isinandal ni Alma si Tess sa supa saka hinila ang pang-ibaba ng kapatid para mailabas ang namamasang puki nito na medyo kumintab sa ilaw. Lumuhod si Alma sa ibaba ng supa at itinapat ang mukha niya sa puki ng ate niya.

Si Lea naman ay nagtungo sa kuwarto niya. Hubo’t hubad na rin siya. Pagkalabas niya ay dala na niya ang dating vibrator ni Tess. Tumabi si Lea sa panganay na kasalukuyang kinakain ni bunso. Nilalamas naman ni Tess ang magkabila niyang dibdib para madagdagan ang sarap na nararamdaman habang kinakain ni Alma ang puki niya.

Tumabi si Lea kay Tess saka hinalikan ang panganay niya. Naging maalab ang halikan ng dalawa. Habang nakikipaghalikan kay Tess, itinaas niya ang magkabilang hita sa supa para malaya niyang maitutok ang vibrator sa puki niya.

Libog na libog naman si Tess sa ginagawa sa kanya ng ina at kapatid. Maganda siguro lalo kung inimbita niya si Kitt.

‘Oooohhhh Almaaaahh! Malapit na ako! Oooohhhh!’ ungol ni Tess.

‘Masarap ba ate?’ tanong ni Alma.

‘Oooohhh Oo! Oo! Oooohhhh! Shit! Uuuunnnnggghhh!’ ungol ni Tess nang labasan siya. Muli siyang humarap kay Lea at maalab na hinalikan ang ina.

Busy naman si Lea sa paglabas-masok ng vibrator sa puki niya. Mas mabilis na ngayon ang pag-pump niya sa sarili.

‘Ate, daya niyo. Ako naman.’ sabi ni Alma. Iiba sana ng puwesto si Tess pero pinigil siya ni Alma. Pumuwesto si Alma na pabaligtad at itinapat ang puki niya kay Tess habang nanatiling nakatapat ang mukha niya sa puki ng ate niya.

Sinimulang dilaan ni Tess ang makintab at basang puki ni Alma. ‘Shit ateeehh. Saraaap! Uummmhhh!’ ungol ni Alma. Sabay ang pag-ungol ng magkapatid habang nagkakainan sila.

Libog na libog si Lea sa panonood sa magkapatid. Sa ngayon ay isa siya sa kanila. Hindi inang turing. Gusto niyang makisali pero pinaubaya muna niya kay Alma ang pagpapasarap sa kapatid. Ilang sandali pa ay nanginig ang katawan niya.

‘Ooooohhhh! Saraaap! Nakalibog kayooohhh!’ ungol ni Lea.

Patuloy sa pag-ungol ang magkapatid. Kapwa gumagalaw ang mga balakang sabay sa pagdampi ng mga dila nila sa puki ng isa’t-isa.

‘Alma! Ang sarap! Malapit naaa! Hayan na akooohh!” ungol ni Tess.

Pagkasabi nun ay halos kainin ni Alma ang puki ng ate niya. Nanginig ang katawan ni Tess at sinipsip ni Alma ng husto ang manamis-namis na katas ni Tess.

Nang medyo makabawi, muling sinimsim ni Tess ang hiwa ni Alma. Pinagbuti ni Tess ang pagkain sa kapatid para makabawi sa ligayang pinadama nito. Lumakas ang mga ungol ni Alma sa ginagawa ng ate niya. Lalong napaliyad ang katawan nito nang dilaan ni Tess ang pagitan ng puki niya at butas ng puwit.

‘Ateehhh ano iyaaan? Ang saraap.’

Napangiti si Tess. Nakahagilap siya ng kiliti ng kapatid. Pinagpatuloy niya ang ginagawa. Para makadagdag, kinalikot ng daliri ni Tess ang tanggal ni Alma.

‘Shit! ateehh! ang saraaap! Oooohhh! Shiiitt! Aaahhhhh!’ ungol ni Alma. Tuloy-tuloy lang si Tess sa ginagawa.
Lalo namang nalibugan si Lea sa napapanood. napahiga siya sa supa at nagmamasahe ng isang suso at kuntil niya habang nanginginig sa loob ng puki niya ang vibrator ni Tess. Para siyang lalaking nagbabate habang nanonood ng isang bold na pelikula. Nakatitig siya sa mukha ni Tess na busy sa pagdila sa butas ng puwit ng kapatid. Palapit nang palapit si Lea sa rurok ng ligaya habang palakas nang palakas ang mga ungol ng anak niyang bunso.

‘Ateee hayan nnnaaaaaa! Oooohhhh! Uunnnggghhhh!’ ungol ni Alma nang labasan siya.

Nilabasan din si Lea kasabay ni Alma. Bumaligtad si Alma para halikan sa bibig ang ate niya.

‘Ako naman Tess.’ sabi ni Lea. Tumabi muna si Alma para bigyang-daan ang ina. Nagpunta sandali sa kuwarto si Alma. Paglabas nito ay may hawak siyang paper bag na di pansin ng dalawa.

Hinalikan ng mariin ni Lea ang panganay niyang anak. Gumapang ang isang kamay nito at hininas-himas ang sensitibo at madulas nang kuntil ni Tess.

Kinuha ni Lea ang lumang vibrator at ipinasok sa puki ni Tess na napaungol sa ginawa ng ina. ‘Oooohhh nayyyy! Saraaap!’

‘Sarap ano iha?’ tanong ni Lea. Itinodo ni Lea ang setting ng vibrator. Lalong napaungol si Tess.

‘Oooohhh! shit nay! Ganyan! Sige paaahh!’ ungol ni Tess. Bumaba ang ulo ni Lea para dilaan ang nakausling kuntil ni Tess.. Lalong napalakas ang ungol ng dalaga. Nakatodo ang vibrator sa loob niya habang dinidilaan ni Lea ang tanggal nito.

‘Ano sinabi ko sa inyo pag ganito tayo huwag niyo kong tawaging nanay.’ sabi ni Lea sabay baon ng vibrator sa loob ni Tess.

‘Oooohhh! Leaaahhh!’ ungol ni Tess.

‘Ganyan nga! Sige na Tess. Ilabas mo na iyan’

‘Malapit na ulit! Oooohhhh! Ahh ahh ahhhhh!’ ungol ni Tess saka muling sumabog ang katas niya. Makintab ang vibrator nang ilabas ito ni Lea sa puki ni Tess.

‘Ate pikit ka.’ sabi ni Alma mula sa likod ng supa.

‘Bakit?’ tanong ni Tess na bumabawi ng hininga.

‘Basta.’

Pumikit nga si Tess. Tumayo si Alma at napatakip ng bibig si Lea sa gulat. Suot ni Alma ang binili niyang strap-on sa sex shop sa Monumento. Lalong nalibugan si Lea sa nakita. Alam niyang para kay Tess iyon pero nananabik na rin siya.

‘Ate, tuwad ka.’ sabi ni Alma. Sumunod naman si Tess. Tumuwad siya sa supa nila. Pumuwesto si Alma sa likod ni Tess. Dinilaan muna ni Alma ang puki ng ate niya.

‘Hmmmm’ ungol ni Tess. walang kamalay-malay sa nangyayari.

Itinutok ni Alma ang strap-on sa puki ni Tess. Kakaiba ang pakiramdam niya ngayon. Kakantutin na niya talaga ang ate niya. Ikiniskis niya ang ‘titi’ niya sa puki ni Tess.

Inisip ni Tess na sisiksikan na naman siya ng vibrator. Ano ba ang binabalak ng kapatid niya? Nagulat siya nang bumaon ang bagay n iyon sa puki niya ay para siyang tinutulak. Muling inilabas ni Alma ang vibrator at muli siyang umulos. Naramdaman na naman ni Tess ang mga hita ng kapatid sa hita niya. Anong? Kinakantot siya ni Alma?

‘Ooohhhh!’ ungol ni Tess nang muling bumaon si Alma. Dumilat siya at nagulat siya na kinakantot nga siya ng kapatid. Kita niya ang malaking ngiti sa mukha ni Alma.

Tuwang-tuwa si Alma sa reaksiyon ng kapatid samantalang nasa sahig si Lea at naglalamas ng puki at suso niya. Libog na libog sa nakikitang palabas.

‘Okay ba ate?’ tanong ni Alma sabay ulos nang sunud-sunod. ‘Happy Birthday!’

‘Oooohhhhh’ ungol ni Tess. May kalakihan din ang dildo na nakakabit sa strap-on ni Alma. ‘Okay ooohhh na okay aaaaahhhh!’ sagot ni Tess.

Lalong pinagbuti ni Alma ang pagkantot kay Tess. Sarap na sarap naman si Tess. Di na nakuntento si Lea sa pinapanood. Pumuwesto siya sa tapat ni Tess. Hinalikan niya ang panganay sa labi. Ibinuka ni Lea ang mga hita niya at iginiya ang ulo ni Tess. Naintindihan ni Tess ang gusto ng libog na libog nang ina. Ibinuka ni Tess ang mga labi ng puki ni Lea at dinila-dilaan ito.

‘Oooohhhh Tessss! ‘ ungol ni Lea. Nilamas-lamas niya ang mga suso niya habang kinakain ni Tess ang puki niya.

Si Tess naman ay sarap na sarap din sa pagkantot sa kanya ni Alma at di siya makapag-concentrate sa pagkain sa ina.

‘Oooohhhh! Oooohhh! Alma! Sige paahh! Bilisan mo paaahhh! Oooohh! Malapit na akooohhh!’ sigaw ni Tess.

‘Ako rin Ate! Malapit na rin akooohhh!’ ungol ni Alma. Nakakaramdam rin ng ligaya si Alma dahil sa nakapasok na support sa puki niya. Puro ungol ang maririnig sa bahay ng mag-iina.

‘Tess! Hayan naaahhh!’ ungol ni Lea.

‘Ako rin naaaayyyy! Oooohhhh!’ sabi ni Tess.

‘Ateeeehhhh! Sabay tayoohh!’ ungol ni Alma.

Sabay sabay ngang nilabasan ang mag-iina. Hingal na hingal silang bumagsak sa supa tuluy-tuloy sa sahig at pawisan at magkakayakap na naghalikan.

Sa labas naman ng bahay, di nila  namalayang may nag-park ng kotse sa di kalayuan.

Advertisements
This entry was posted in Burger Queen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s