Burger Queen Chapter 31 – Ang Regalo


Nakarating agad ng Monumento sina Alma at Sharon pagkagaling sa school.

‘Saan ba yung building na yun? Sigurado ka ba sa gagawin natin?’ tanong ni Sharon.

‘Sigurado ako. Buti na lang may baon kang pamalit. Kundi, di tayo puwede.’

Hindi naman nahirapang maghanap ang magkaibigan. Narating nila agad ang building na katabi ng LRT station kung saan nandoon ang pupuntahan ng dalawa.

Naglalaro ng PSP ang ahenteng si Bryan nang may mapansin siyang mga falagitang nakadungaw sa shop niya. Maitim si Bryan, guwapo at may katamtamang pangangatawan. Sanay na siya sa ibat ibang reaksiyon ng mga nakadungaw sa paninda ng shop niya.  May mga natutuwa, nagugulat, naiinis at minsan may mga natatakot sa mga panindang naka-display.  Samut-sari rin ang mga taong tumitingin sa mga display pero bihira ang mga dalagitang nakikita niya ngayon. Sa floor niya, isang gun shop, isang ad office lang ang kasama niya. Sila siguro yung mga iilang curious na kabataan na narinig na may sex shop sa floor nila.

Bihira ang mga dalagitang tumitingin sa shop niya. Mas madalas ang mga kabataang lalaki. Kadalasang reaksiyon ng mga dalagita ay gulat na may halong tuwa. Madalas ay humahagikhik habang nakaturo sa mga ibat ibang dildo at vibrator na naka-display.

Maganda ang mga dalagitang nakikita niya. Tantiya niya na hindi hihigit sa 18 ang edad ng mga ito. Baka nga mas bata pa sa 16.  Kadalasang naliligaw lang ang mga ganito. Mas matangkad nang konti ang isa. Parehong mahaba ang mga buhok na hindi naka-style. (Mukhang galing pa sa school kahit di naka-uniporme) Pero, pansin ni Bryan, nagugulat ang isa sa bawat bagay na nakikita samantalang yung mas maliit, mukhang talagang may hinahanap. (Bibili kaya? Pero ang babata pa nila.)  Ibinaba niya ang PSP. Tumayo siya saka lumabas para alamin.

‘Langhiya ka Alma. Sabi mo ibibili mo ng regalo ate mo? Ito ba tinutukoy mo?’ sabi ni Sharon.

Tumango lang si Alma habang tumitingin sa iba’t ibang tinda ng sex shop. Parehong namamangha ang dalawa sa mga naglalakihang dildo at vibrator na higit pa ang laki sa mga titi ng mga nobyo nila. Iisa rin ang mga nasa isip nila. (Paano kaya kung nasa loob ng puki ko iyan?) Kapwa rin silang namamasa at nagiinit habang iniisip nila yun.

‘Alma, alis na tayo kung hindi ka papasok.’ sabi ni Sharon.

‘Sandali…’ sabi ni Alma. Maging siya ay nagdadalawang-isip kung itutuloy ang balak. Maya-maya ay lumabas ang lalaki sa loob.

‘Mga miss, bibili ba kayo?’

‘Ahhh ehhh… Oo.’ sabi ni Alma.

Nagkibit-balikat lang si Sharon.

‘Sigurado kayo’ tanong ng lalaki.

‘Puwedeng tumingin muna?’ tanong ni Alma.

(Shit! Wala pang ganitong edad na nangahas pumasok dito. May ilang pokpok pero di naman mukhang pokpok anga ito.) ‘Sige.’

Pumasok ang dalawa. Patuloy silang namamangha sa mga naka-display. Tahimik lang sila habang tumitingin. Marami sa mga naka-display na vibrator ay halos kasinglaki ng gamit ni Tess. Mayroon ding mga artificial na vagina. Mga panty na butas ang gitna. Mga bra na butas para nakalabas ang utong. Iba’t ibang concom at pampadulas at mga dildo na maraming umbok. Pinagpapawisan ang dalawa at napapalunok sa bawat produkto na nakikita nila. Kapwa basambasa na rin ang mga puki nila.

Hindi mapakali si Bryan. Mukhang bibili nga. Kahit na nagkukunwari lang o paikutin siya ng mga ito, hindi niya mapigil isipin ang dalawa na nag-se-sex o may ka-sex. Tigas-asero na ang titi niya habang tinitingnan ang dalawa. Siguro mag-nobya ang dalawa. Marami kasing mga kabataang babae ngayon ay nag-eeksperimento na. Pero sex toys para sa mga ito? Mas bagay pa silang bumili ng barbie. Ang isang malayo pero makatotohanang paliwanag, ay may bibiruin silang kaibigan na magugulat sa laman ng regalo niya o isa itong initiation sa frat o sorority.

Libog na libog na si Alma. Madalas siyang mapatingin kay Sharon na napapatingin din sa kanya. Pinagpapawisan na ang noo ng dalawa habang tumitingin. Hindi na nila pansin ang ahente na nakatingin din sa kanila. Nakita ni Alma ang pakay niya. Mga strap-on na dildo na minsan niyang napanood sa internet. May kulay itim, pink at may kulay balat. (Masarap sigurong gamitin ito kay ate hehehe. Puwede sa ming tatlo.) isip ni Alma.

‘Manong, magkano yung ganito?’ tanong ni Alma sabay turo sa strap-on na kulay balat. Walong pulgada ang haba nito at maliit nang konti sa lata ng sardinas ang lapad.

‘Iyan ba? Ano iyan. 750. Tamang tama, 50 percent kami ngayon. 1500 iyan dati. Sino sa inyo ang lesbo?’

‘Siya.’ sagot nilang pareho. Sabay din silang nagtawanan.

Natuwa si Alma. Di niya akalaing makaka-discount siya.

‘Di sa nakikialam ako ha pero parang ang babata niyo pa.’ sabi ni Bryan.

Medyo naiinis at kinakabahan si Alma sa sinabi ng lalaki. ’18 na kami pareho. Ang totoo kaka-18 ko lang last week.’ sabi ni Alma.

‘Ok… Kukunin mo na?’ tanong ni Bryan.

‘Patingin muna.’ sabi ni Alma. Inilabas ni Bryan ang strap on. Pinigil ni Alma ang manginig sa pananabik nang mahawakan niya ang sex toy.

Tama lang ang tigas ng sex toy. Kasing-tigas ng totoong ari ng lalaki. Mas mahaba ito pero kasing-lapad ng vibrator ng ate niya. Nakakabit ang dulo nito sa strap na parang panty. Para siyang sinturon na may mga butas para magkasya kahit kanino at may nakausling stimulator sa loob na kapag nakasuot ay kumikiskis sa tanggal para kapwa masarapan ang mga gumagamit.

‘Ganda ano? Suwerte niyo at sale kami ngayon.’ sabi ng nagtitinda. Lumapit ito at bumulong, ‘Gusto niyong subukan?’

Medyo nabigla ang dalawa sa narinig. Agad namang nagpaliwanag si Bryan. ‘May maliit na kuwarto kasi kami dito. Siyempre lahat ng tindahan ng gamit may testingan.’

‘Talaga?’ tanong ni Alma.

Nagkatinginan ang dalawang dalagita. ‘Sige.’ sabi ni Sharon na naglalawa na ng puki kanina pa.

‘Sige. Diyan lang kayo sa loob.’ sabi ni Bryan. (Shit! Ang tagal ko ring di nakakapanood.) ‘Heto pala yung test unit. May iba pang gamit sa loob baka gusto niyong subukan at dagdagan iyang bili niyo. Dito lang ako sa labas kung may kailangan kayo.’

‘Huwag na lang kaya?’ sabi ni Alma.

‘Okay lang Miss. Soundproof iyan. Talagang pribado. Discreet ang negosyo namin. Parang motel. Walng tsismis, walang bukingan, walang pakialamanan.’

Pumasok ang dalawa sa kuwarto. Pagkasara ng pinto ay di na nag-aksaya ng oras si Alma. Agad niyang siniil ng halik si Sharon. Gumanti naman ang kaibigan. Di na nila alintana ang mga nilalaman ng kuwarto. May isang katre na may kutson sa gilid at sa tabi nito, may isang mesa na may nakapatong na teddy bear na malaki. May mga nakapatong ding mga dildo at vibrator na iba’t-iba ang kulay at laki. May mga pekeng v*g*n*, mga pampadulas at mayroon pa ngang laruang posas.

Ilang sandali lang, wala nang saplot ang dalawang babae. Tuloy pa rin ang halikan nila. Naghipuan sila ng mga puki nila na basambasa na. Puno ng pagnanasa ang mga mata ni Sharon. Sinuso niya si Alma habang labas-masok ang isang daliri sa puki ng kaibigan.

‘Oooohhhh Sha! Kanina pa ako naghihintay! Uuuhhhhmmmmm!’ ungol ni Alma.

‘Ako rin shit! Gamitin mo iyan sa kin! Please!’ sabi ni Sharon. Pumunta sila sa kama. Ihiniga ni Sharon si Alma sa kama. Agad niyang sinisid ang puki ng kaibigan..

‘Oooohhhh Shit! Ganyan! Oooohhh! Saraaaapp!’ ungol ni Alma. Patuloy lang sa paghimod si Sha sa puki ng kaibigan habang pini-fingger niya ang sarili.

Napalamas si Alma sa  sarili niyang suso sa sarap ng ginagawa ni Sharon. ‘Hayan na ako Sha! Sige paaaahhhh Oooohhhh! Uuuuhhhhhnnnnnggggh h!’ ungol ni Alma nang agad siyang labasan.

Napangiti si Sharon na ginantihan naman ni Alma. Sinimulang isuot ni Alma ang strap-on habang si Sharon naman ang humiga, patuloy sa pag-fingger sa sarili. Namangha si Sharon nang makita si Alma na suot na ang strap-on. Parang tinubuan ng titi ang kaibigan. Napadila sa labi si Sharon sa pananabik.

‘Basain mo muna Sha.’ sabi ni Alma. Lumapit si Sharon kay Alma. Hinawakan niya ang pekeng ‘titi’ ni Alma. Dinilaan niya ang dulo nito saka isinubo. Lalong nalibugan si Sharon sa ginagawa. Iyon na ang pinakamalaking titi na naisubo niya na nasa kapwa babae sa isang di pamilyar na lugar.

Ramdam ni Alma ang bawat mumunting galaw ng strap-on. Parang bahagi na rin ito ng katawan niya dahil nakakaramdam siya ng kiliti sa bawat paglabas-masok nito sa bibig ng kaibigan. ‘Ooohhh Sha! Parang totoo ooohhh. Higa ka naaahhh.’

Humiga si Sharon at bumukaka. Handang tanggapin ang malaking titi sa loob niya. Pumatong si Alma at itinutok ang strap-on sa pki ni Sharon saka umulos.

Napakagat-labi si Sharon. May konting sakit siyang naramdaman dahil sa sobrang laki ng pumasok sa kanya. Punung-puno ang puki niya at sumagi sa sinapupunan niya nang sinagad ni Alma ang pagpasok.

‘Okay ka lang Sha?’ tanong ni Alma.

‘Oo. Sige na Alma ang sarap. Punung-puno ako. Uhhmmm…’

Nagsimulang umulos si Alma. Itinass-baba niya ang balakang niya gaya ng isang lalaki. Sa bawat galaw niya, sumasagi rin sa tanggal niya ang kabilang-dulo ng strap-on. Gaya ng isang lalaki, may nararamdaman siyang sarap sa bawat pagsagad niya.

‘Shit Alma! Ooohh! Sarap! Sige laaaannggg Oooohhh!’ ungol ni Sharon.

‘Sha! Ooohhh Sha! Ang sarap mo ooohhh!’

‘Bilisan mo Alma! Ang saraaap!’

Binilisan nga ni Alma ang pag-ulos. ‘Ooohh Sha! Shaaa!’

‘Alma! Alma! Hayan na akoooohh Ooohhhh!’ sambit ni Sharon nang labasan siya. Patuloy lang sa pag-ulos si Alma.

‘Teka, teka sandali Ooohhhh! ‘ sabi ni Sharon.

Huminto si Alma. Tumuwad si Sharon sa kama. ‘Ibang puwesto naman Sis.’ sabi ni Sharon.

Napangiti si Alma. Gusto ni Sharon ng dog style. Pumuwesto siya sa likod nito. Taas-baba ang kamay niya sa pekeng titi niya. ‘Sha! Tingnan mo.’

Napatawa si Sharon sa kakaibang tanawin. ‘Hahaha. Walang binatbat si Lester. Dali na sis. Ipasok mo na.’

Ikiniskis muna ni Alma ang dulo sa puki ni Sharon. ‘Sis. Ipasok mo na! Ooohhhh. Please!’

Ipinasok na nga ni Alma ang ‘titi’ niya. Napaigtad si Sharon sa sarap. Punung-puno ang pakiramdam niya. Parang ayaw na niyang mawala ang malaking bagay na nakapasok sa kanya.

Sa kabila ng sinabi ni Bryan, tumutulo ang laway niya sa panonood sa palabas. Lingid sa dalawa, may camera sa loob ng bibig ng nakangangang teddy bear sa mesa. Super init ng tagpo. Nang nakita niyang nakahubad na ang dalawa, agad isinara ni Bran ang tindahan. Ibinaba niya ang lahat ng blinds. At ngayong binabanatan na ni Alma si Sharon patalikod, nakisabay ang kamay ni Bryan sa pagbabate sa bawat ulos na ginagawa ng dalagita.

‘Shit! Shit! Ang suwerte ko Shit!’ sambit ni Bryan sa sarili. Kahit sanay na siya sa mga nangyayari sa product test room, ito na yata ang pinakamainit na eksenang napanood niya. Madalas ay may nagte-test ng dildo o vibrator sa loob pero ngayon lang may nag-test ng strap on. Hindi na niya pinapansin kapag lalaki ang customer at mas lalo niyang hindi pinapanood kapag bading ang nasa loob.

‘Alma! Alma! Ooohhh! Bilisan mo paaahhh Shit: Oooohh! Saraaaap!’ sigaw ni Sharon.

‘Sha! Oohh! Ang sarap mong kantutin Sha! Ooohhh! Okay pala itohh. Uuhhhmmm. Malapit na akoohh!’

‘Ako din Sis! Shit ang lakiiii.. Sige paaahhh!’

‘Sha! Hayan na Hayan naaaahhhh!’ ungol ni Alma. Bumagsak siya sa tabi ni Sharon sa orgasmo at sa pagod ng kaka-ulos.

Advertisements
This entry was posted in Burger Queen. Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s