Burger Queen Chapter 30 – Isang Araw


Maagang nagising si Lea. Medyo puyat siya dahil sa ginawa nila ng bunsong si Alma. Amoy pa niya ang pinaghalo nilang mga katas. Saglit siyang nag-isip. (Ilang mag-iina rin kaya ang gumagawa ng ginagawa nila? Kasalanan nga bang bigyan ng sarap ang isa’t-isa?) Naalala rin niya ang nangyari sa kanila ng batang kapitbahay na si Joey. Huwag sana nitong ipagkalat o ipagyabang ang nangyari. Malaking eskandalo tiyak ang mangyayari. Kakaiba ang nangyari kahapon. Tatlo agad ang naka-sex niya, si Frank, si Joey at ang bunsong si Alma. Lingid sa kanya, ganun din si Alma at lalo na si Tess na pansin niya na di pa umuuwi. Pagkatapos magmuni-muni, agad siyang naghanda ng almusal para sa mga anak bago siya naligo.

Unang araw ng trabaho niya kay Frank. Hindi pa rin siya makapaniwala na bumigay siya rito. Hindi rin siya makapaniwala na inangkin rin ni Frank ang panganay niyang si Tess. Hindi alam ni Lea kung magagalit siya o magpapasalamat sa lalaki. Saan nga naman sila pupulutin kung hindi nagkatrabaho si Tess. Si Frank din kaya ang nagbigay ng vibrator na gumising sa kamunduhan nilang mag-iina? Iba naman ang naging paliwanag ni Tess. (Di na bale. Nandiyan na.) Salamat na lang at may trabaho na siya uli.

Ginising niya si Alma. Sabay silang kumain at umalis ng bahay. Maagang dumating si Lea sa opisina ni Frank. Wala si Rose sa receptionist desk. Malamang dahil maaga pa. Naka-lock ang pinto ng opisina ni Frank. (Paano na?) Bigla siyang may narinig na malakas na ungol ng lalaki. (Si Frank?) Idinikit niya ang tenga niya sa pinto. (Si Frank nga ang umuungol. Sino kaya ang kasama niya?) May napansin siyang maliit na butas malapit sa door knob. Sumilip siya rito at nakita niya si Rose. Bihis na bihis pa naman pero nakasubsob sa harapan ni Frank na nakaupo sa supa. Kita niyang taas-baba ang ulo ni Rose sa tayung-tayong titi ni Frank.

Laruan din pala ni Frank ang magandang receptionist. Matagal din ang eksena at nakaramdam ng init si Lea. Napahawak siya sa dibdib niya at nilamas niya ito. Ipapasok na sana ni Lea ang isang kamay niya sa blouse nang makita niyang parang nanigas ang katawan ni Frank. Nilabasan ang manager sa loob ng bibig ni Rose. Mukhang tapos na ang dalawa kaya agad nagtungo sa CR si Lea. Maya-maya ay lumabas si Lea ng CR at nakita niya si Rose na nasa desk niya at parang walang nangyari.

‘Good morning sa inyong dalawa.’ sabi ni Ramon. Kitang kita ni Ramon na hubo’t-hubad na magkayakap sina Tess at Kitt sa supa. ‘Mukhang nagsarili kayo kanina. Hehehe. Mag-almusal tayo.’

Medyo nahiya ang dalawa. Wala na sa impluwensiya ng anumang ininom nila kagabi. Namula sila nang magtama ang mga mata saka nagtawanan. Natuwa naman si Ramon at komportable na ang mga bista niya.

‘Aalis na po ako. Din na po bale ang almusal. Baka hinahanap na ako sa min.’ sabi ni Tess.

‘Ako rin. Lagot ako sa asawa ko. hihihi.’ sabi ni Kitt.

‘Eh magkape man lang kayo para mainitan ng sikmura.’ sabi ni Ramon. (Matanda na talaga.) isip ng dalawa.

Nag-ayos sin Tess at Kitt saka nagbihis. Hihirit pa sana si Ramon pero tumanggi na ang dalawa.

Pauwi na sana si Tess para makapagpahinga at makapagpalit nang nag-ring ang cellphone niya.
‘Hello?’

‘Tess. si Patrick ito.’

Tahimik sandali ang dalaga.

‘Tess?’

‘Hello. Ano yun?’

‘Kita naman tayo ngayon na.’

‘Ngayon na? Sa inyo?’

‘Hindi. Dito sa EDSA. Sa Jollibee sa Guadalupe.’

‘Uuwi na muna ako.’

‘Di puwede eh. May interview pa ako mamaya sa embassy. Ngayon lang talaga. Sige na Tess. Sabi mo today. Ibig sabihin di ka pa nakakauwi?’

Di na sinagot ni Tess ang tanong. ‘O sige. pupunta na ako.’

Makaraan ang isang oras, nakarating si Tess sa tagpuan nila. Nandoon si Patrick sa may sulok malapit sa bintana. Guwapo talaga si Patrick. Mas guwapo pa kay Ernie at may kaya. May pagtingin siya sa binata pero inamin na rin ni Tess  sa sarili na kapwa lang nila pinagnasaan ang isa’t isa. Lumapit na siya kay Patrick.

‘Hi.’ sabi ng binata. ‘Musta ka na? Di ka pa ba nakakauwi?’

‘Di pa. Overtime ako eh.’ sabi ni Tess. Di pa rin sana umuuwi si Patrick para di siya halata. Tinanggap lang nito ang dahilan niya.

‘Oorder muna ako ha. Ano gusto mo?’ tanong ni Patrick. Nagpakuha ng 1 piece chicken si Tess dahil nagugutom nga naman siya. Maya’t maya ay kumain sila nang tahimik. Kapwa hindi alam ang sasabihin.

‘Tess. Matagal na kasing inaasikaso ng Auntie ko sa States ang petition sa akin. Saka parents ko rin ang may ideya. Di naman sa di ako enjoy sa iyo pero…’

‘Ayos lang. ‘ mahinang sabi ni Tess. ‘Di naman tayo mag-asawa para pigilan kita eh. Di ka naman obligado sa kin dahil di pa naman nagsisimula ang buhay mo. Kaya huwag ka nang mag-sorry. Nanghihinayang lang ako di tayo nagtagal pa.’

‘Tess, nanghihinayang din ako. Close naman ako sa iyo. Maganda ka saka sexy. Di na kailangang banggitin na libre din ang sex sa ‘tin. Pero, this is bigger than us. Ilang linggo pa lang naman tayo. Kung pagsasama-samahin mo mga araw halos isang linggo lang.’ paliwanag ni Patrick.

‘Kasi… kasi… Hindi ako sanay nang biglaang ganito eh. Para bang… Ganun na lang. Ayoko ng biglang iniiwan.’

‘Pasensiya na at ganun na nga. Mabilis ang nangyari. Kaya nga nagpaalam ako para di ka mabigla eh.’

‘Nabigla na nga dahil sa bilis. Ano ka ba? Sige na. Wala na kung wala.’

‘Hindi naman sa wala. Kahit di naman tayo puwede pa naman tayong friends eh. Malay mo, makabalik agad ako o kaya eh mapadpad ka run.’

‘Malabo yata yun.’

‘Di malabo yun. Ok, puwedeng malabo pero di imposible. Basta bahala na.’

‘So paano na?’ tanong ni Tess.

‘Hihirit sana ako. Last one para di kita malimutan doon.’ sabi ni Patrick habang nagkakamot ng ulo.

‘Hihirit ng alin?’

‘Dun tayo sa Sogo sa malapit. Promise pasasarapin muna kita.’

‘Loko mo!’

‘Sige na. Ano nga ba yun? Remembrance.’

Nag-isip si Tess. (Bakit nga ba hindi.) ‘Sige. Tayo na.’

‘Hi Lea. Kumusta na?’ tanong ni Frank. Ayos lang Sir.

‘Frank na lang ok. Ganito lang ang gagawin mo. Marunong ka naman ng Excel di ba?’

‘Oo. ‘ sagot ni Lea. Minsan lang niya nagamit ito sa dati niyang pinapasukan pero malakas ang loob ni Lea.

‘Ok. Itong mga invoice na nasa tray, paki-enter mo na lang lahat diyan sa PC. Fill up mo lang yung invoice number, customer saka amount. Naka-lista naman yung mga heading. Sundin mo lang. Pagkatapos mo, may pupuntahan tayo.’ sabi ni Frank.

Mainit ang hininga ni Frank habang sinasabi nito ang gagawin kay Lea. Nakaramdam si Lea ng kiliti sa mainit na hiningang amoy Listerine. At habang nagsasalita si Frank, pahimas-himas ito sa balikat niya. Halos mahubad ang manggas ng blouse na suot ni Lea.

Tahimik lang silang pareho. Habang abala sa pagtitipa si Lea, ganun din si Frank sa laptop niya. Makaraan ang dalawang oras, natapos na si Lea.

‘Good. Magaling. Naka-total at naka-group pa. Hehehe. Di ako nagkamali. Tara sandali. Labas tayo.’

‘Rose, dadalhin ko lang itong si Lea sa warehouse ha. Baka tumawag si Linda, ikaw na bahala.’ sabi ni Frank.

Ngumiti lang si Rose pero alam na alam niya ang gagawin ni Frank. Minsan na siyang nakapunta sa ‘warehouse’. Di niya alam kung magseselos ba siya o magagalit dahil may kahati siya sa manager. Ano ba talaga? Nalilito si Rose. May kapalit namang mga bonus ang bawat BJ at kanton niya kay Frank pero dapat ba siyang magselos sa mag-ina? Alam niyang mag-ina sina Tess at Lea. Alam din ni Rose na kamanyakan lang ang pakay ni Frank. Bihira ang mga lalaking tumutuhog sa mag-ina. Sa porno lang nangyayari ang ganon.

Pumara si Frank sa basement ng isang motel sa EDSA. Tahimik lang sa biyahe si Lea. Alam niyaa ng balak ni Frank. Sa totoo lang ay kanina pa siya nag-iinit sa nasaksihan niya kay Rose at sa paniniyansing ni Frank sa opisina pero magpapagalaw na naman siya. Nalilito tuloy siya kung talagang trabaho ang pinasukan niya.

(Magpakiyeme nga para ako magmukhang mababang uri ako na babae.) ‘Frank, akala ko sa warehouse ang punta natin?’

‘Pasabi ko lang yun. Wag kang mag-alala. Back to work agad tayo mamaya.’

‘Pero…’

Mukhang nainis si Frank. Napasobra ang kiyeme. Pero naitago niya agad ito. ‘Relax ka lang.’ sabi niya na parang sa sarili niya rin sinabi. ‘Gusto mo rin di ba? Pagbigyan no na ako. Maarte lang kasi si Rose eh. Ooops!’

Napatingin si Lea kay Frank na kunyari ay di niya alam. ‘Sorry. Sikreto sana yun. Hehehe. Pero, mas type kita doon. Di hamak na mas maganda ka sa kanya.’

‘Nambola ka pa Sir.Tayo na at baka magbago pa isip ko.’ sabi ni Lea habang Nagtatanggal ng butones para pababain ang neckline ng suot niya.

Kapapasok lang ng isang mag-partner na dalaga at binata sa kabilang kuwarto habang ina-unlock ng roomboy at sa kanila. Ngayon lang siya nakapag-motel. (Hmmm… Bagong karanasan nito.) isip ni Lea.

Maganda ang kuwartong kinuha ni Patrick. Puro salamin sa paligid. Malaki ang kama sa gitna ng kuwarto. May mahinang music pa na ‘Careless Whisper’.

‘Ayos ba?’ tanong ni Patrick nang dumating sila sa paanan ng kama.

‘Ganito pala. Ang sarap namang kama niyan. Corny nga lang ng sounds mo.’ sabi ni Tess.

Ngumiti lang si Patrick saka hinalikan si Tess. Nag-alala bigla ang dalaga dahil hindi pa siya nakapag-toothbrush. Halo-halo ang laway at tamod sa bibig niya. Si Ramon, si Bert, pati si Kitt. Nahiya tuloy siya sa lalaking itinuring niyang boyfriend. Pero parang walang nalasahan si Patrick. Baguhan lang kasi ito. Natuto si Tess na kumilala ng baguhan sa beterano sa sex tulad nina Frank at Ramon.

Naglingkisan ang mga dila ni Tess at Patrick habang hinuhubaran nila ang isa’t-isa. Muling nag-alala si Tess dahil ni hindi niya nalinis ang sarili bago umalis kina Ramon. (Nakakahiyaaaa! Bakit di muna ako naligo doon? Oo nga pala. Sa banyo hihirit si Ramon.) Nasa katawan pa niya ang katas at pawis ng mga naka-sex niya. Tumigil sa paghalik si Tess.

‘Teka.. Teka… Sandali…’

‘Ano yun?’ tanong ni Patrick Kitang-kitang naka-tindig ang titi nito sa loob ng brief.

‘Sa shower tayo.’ sabi ni Tess.

‘Bakit pa?’

‘Ang baho ko eh. Nakakahiya naman sa iyo. Last na natin ito.’

Sumang-ayon si Patrick at sabay silang pumunta sa shower.

Natuwa naman si Patrick sa nakikita. Bakas na bakas ang kaseksihan ni Tess sa tubig.  Alam ni Tess na pinagmamasdan siya ng binata. Umindayog si Tess. Gumawa ng munting palabas. Lalong ikinatirik ng titi ni Patrick ang ginagawa ni Tess.

Lumapit si Patrick sa falaga hanggang sa magkatabi silang nabubuhusan na ng shower.  Lumapit din si Tess at ipinatong ang isang kamay sa balikat ng binata habang nagsasayaw. Ang isang kamay naman ay humawak sa kahindigan ni Patrick. Patuloy sa pagsayaw si Tess habang taas-baba ang kamay nito sa titi ni Patrick. Kahit maganda ang palabas, hindi napigilan ni Patrick na mapapikit sa sarap ng haplos ni Tess sa titi niya.

Kumuha ng sabon si Tess at nagpahid sa sarili. Nagpahid siya ng sabon mula sa leeg pababa sa malulusog niyang dibdib. Nakiliti siya nang husto sa dulas ng sabon sa mga susoniya. Lalong nanigas ang mga utong nito. Muli niyang hinawakan ang titi ni Patrick at parang nakuryente ang binata sa init at dulas ng kamay ni Tess.

Lingid kay Tess, nasa kabilang silid lang ang nanay niya kasama ang boss nilang si Frank. Nakaupo silang pareho sa kama naglalaplapan na parang mag-asawa. Bumigay na lang si Lea dahil uhaw siya sa sex sa may edad. Tapos na ang pakiyeme niya kanina at wala nang dahilan para dito. Maganda ang silid at masarap higan ang kama. Bihira lang siguro ang talagang natutulog sa mga kamang ito. Nanghihinayang si Lea dahil laspag na ang kutsong manipis ng kama niya sa bahay. Puyat siya dahil inabot sila ng madaling araw ni Alma sa pagsesex. Adik na rin sa sex ang bunsong anak. Lalo siyang nalibugan nang maalala niya kung paano kainin ni Alma ang puki niya at kung paano susuhin ng bunso ang dibdib niya.

(Malibog talaga ang mag-inang ito) isip ni Frank. Bigay na bigay si Lea sa halikan nila. Natuwa si Frank. Dito sa lugar na ito, hindi na niya kailangang magtago o magmadali. Pagpapasasaan niya ang katawan ng nanay ni Tess. Kung papayag lang si Tess sa ganito, pagsadabayin niya ang mag-ina. Bumaba ang kamay ni Frank sa paldang suot ni Lea. Hinawi niya ito at dumako ang kamay niya sa pagitan ng hita ng nanay ni Tess.

Natuwa si Frank nang maramdamang basambasa na ang panty ni Lea. Naisip niyang huwag isoli mamaya ang panty at mag-eenjoy siyang isiping uuwing walang suot na panty si Lea. Hinawi niya ang panty ni Lea at ipinasok ang daliro niya sa mainit na lagusan ng babae. Napaungol si Lea sa bibig ni Frank. Napabitiw si Lea sa halikan nila nang ilabas-masok ni Frank ang matabang daliri sa puki niya. Ibinuka ni Lea ang mga hita para bigyang laya ang lalaki. Bumaba sa paanan ng kama si Frank. Hinubad niya ang panty ni Lea. Inamoy niya muna ito bago niya ibulsa. Itinaas ni Frank ang palda ni Lea para makita niya ang puki nito.

Napatingin si Lea sa kisame na gawa sa salamin. Kitang-kita niya ang sarili na nakabukaka at nagpapaubaya sa lalaking nasa paanan ng kama. Lalo siyang nalibugan sa hitsura niya. Siya na ang nagtaas ng blouse niya at itinaas din niya ang suot na bra pero hindi niya muna hinubad ang mga ito. Inilabas niya ang mga nakatago niyang suso at nilamas ang mga ito nang simulan siyang kainin ni Frank. Labas-dilang umungol si Lea sa sarap ng ginagawang pagkain sa kanya ni Frank.

Ngayon lang na-appreciate ni Frank ang kagandahan ni Lea. Hindi na kailangang magmadali at magtago sa opisina. Ganito rin sana kay Tess. Tiningnan niyang mabuti ang magandang puki ni Lea at sinimsim niya ang kaloob-looban nito. Malakas na ungol ang isinukli sa kanya ng babae.

Taas-baba ang kamay ni Tess sa titi ni Patrick. Sarap na sarap ang binata dahil sa dulas ng kamay ni Tess. Binanlawan muna ni Tess ang titi ni Patrick bago niya ito isinubo. Napaungol si Patrick sa sarap at init ng bibig ni Tess. Isinagad ni Tess ang pagtsupa niya hanggang sa umabot sa lalamunan niya ang titi ni Patrick. Tuloy-tuloy ang ginawa ni Tess. Hindi maiwasa ni Patrick na mapaulos sa sarap. Tinanggap naman ni Tess ang pagkilos ng balakang ng binata.

‘Tess! Ang saraaaap ahhh! Tess!’ ungol ni Patrick. Iniluwa ni Tess ang titi ni Patrick sabay subo sa bayag ng binata. Naisubo pareho ni Tess ang mga ito habang taas-baba ang kamay niya sa katawan ng titi ni Patrick. Sinipsip niyang maigi ang mga bayag ng binata bago muling isnubo ang titi nito. Libang na libang naman ang dalaga sa ginagawa niya. Oo, sandali lang sila ni Patrick. Oo, kamunduhan lang naman ang nagbuklod sa kanila pero boyfriend niya si Patrick at kasabay noon ang kaalaman na ‘tama’ ang ginagawa nila taliwas sa ginagawa niya sa iba.

‘Hayan na Tess. Ahhh! Malapit naaaahhhh!’ sabi ni Patrick at halos maduwal si Tess nang sumabog sa lalamunan niya ang tamod ng binata. Medyo nasamid si Tess sa nangyari pero ngumiti lang siya kay Patrick kahit masakit ang lalamunan niya. Si Patrick naman ang nag-romansa kay Tess. Pinatalikod niya ang dalaga sa kanya at pinasandal sa dibdib niya. Sinabon niya nang husto ang mga susoni Tess. Banayad niyang pinisil at minasahe ang mga ito na nagpa-ungol nang husto kay Tess. Hinalikan ni Patrick ang dalaga habang patuloy ang isang kamay sa paglalaro sa mga dibdib nito habang ang isang kamay naman ay bumaba sa puki ni Tess at kinalabit ang madulas na kuntil ng dalaga.

(Parang mag-asawa ang dating namin) isip ni Patrick. (Mami-miss ko ito.) Ngayon lang siya nagdala ng babae sa motel. Dahil sa pribado, wala siyang inaalala na baka may makakitang kapitbahay o kasambahay sa ginagawa niya. Ngayon lang niya na-appreciate nang husto ang katawan ni Tess. Sayang lang at paalis na siya.

‘Patrick, ipasok mo na please… Oohhhh!’ ungol ni Tess habang nilalaro ni Patrick ang puki niya. Sumunod ang binata. Hinawakan niya sa balakang si Tess tanda na titirahin niya ito nang patalikod. Humawak sa kapitan si Tess at tumuwad. Ikiniskis muna ni Patrick ang titi niya sa naglalawang puki ni Tess.

‘Ooohhhh Patrick uummhhhh! Sige naaaahhhh! Ipasok mo naaahhh!’ sabi ni Tess. Ipinasok ni Patrick ang titi niya at nagsimulang umulos.

‘Oooohhh Oohhhh saraaap Ooohhh aaaaahhhhhhhhh!’ ungol ni Tess.

Inabot ni Patrick ang mga suso ni Tess at nilamas ang mga ito habang patuloy siya sa pag-ulos. Masarap magmasahe ng susokapag basa at madulas. Lalong napalakas ang unol ni Tess.

‘Masarap ba labs? Masarap ba? Umm! Umm! Umm!’ sabi ni Patrick. Lalo niyang isinagad ang titi sa loob ni Tess.

‘Ooohhhhh Masarap! Aahhhhh! Masaraaaaap! Sige paaahhh!’ sagot ni Tess.

‘Ganyan! Ang saraaaap Frank! Ooooohhhh!’ ungol ni Lea habang kinakain ni Frank ang puki niya. Bukang-buka ang hita ni Lea at kitang kita niya ang sarili na bukang-buka ang bibig sa sarap.

‘Hayan na Fraaaannkk! Oooohhhh! Uuunngggghhhh!’ ungol ni Lea nang labasan siya. Agad na naghubad at humiga si Frank sa kama at nagpalit sila ng posisyon. Tirik na tirik ang titi ni Frank. Malaki ito pero maliit nang konti sa titi ng binatilyong kumantot kay Lea kahapon. Parang hayok na hayok na isinubo ni Lea ang titi ni Frank. Sabik na sabik na suklian ang sarap na ipinadama sa kanya. ‘Hhhhmmmm! Tsup! Hhhhmmm!’ ungol ni Lea habang hinihimod ang titi ni Frank.

Sarap na sarap si Frank. Nakangiti siya habang tinitingnan ang ina ni Tess. Maganda talaga ito at kamukha ni Anna Marie Guttierez ng Scorpio Nights. Di niya akalaing maaangkin niya ang may-ari ng picture sa wallet ni Tess. (Nagtaka pa ako. Hehehe. Halos lahat ng kahera ko eh nagalaw ko) isip ni Frank. ‘Aahhhh Shiiiittt!’ anas ni Frank nang sipsipin ni Lea ang sensitibong bahagi na pinaka-ulo ng titi niya.

Nanggigil si Frank. Hinila niya sa kama si Lea. Inalis niya ang mga saplot nito hanggang sa wala nang natira. Hiniga niya ito at siniil ng halik.

Itinutok niya ang titi niya sa puki ni Lea. Umangat ang balakang ni Lea sa pananabik pero ikiniskis lang ni Frank ang ulo ng titi niya sa puki ni Lea.

‘Uuunnnggghhhh ipasok mo na Frank! Sige naaahhhh!’ ungol ni Lea.

‘Sigurado ka?’ tanong ni Frank.

‘Oooohhhh Oo… Sigurado ako. Please!’

‘Talaga?’

‘Oo. Kahapon ko pa hinihintay iyan Sige naaahhh!’

‘Wala nang pakiyeme tulad kanina?’

‘Oo please! Ooooooohhhh! Ipasok mo naaahhhh! Oooohhhhh shit!’ sabi ni Lea nang biglang ipasok ni Frank ang titi niya.

Sarap na sarap si Lea habang naglalabas-masok si Frank sa kanya. Ito ang hinihintay niya. Isang lalaking may karanasan at marunong sa kama. Matagal nang gustong muling maranasan ni Lea ang bigat ng katawan ng lalaki habang pinapasok ang puki niya.

‘Ooooohhhh Patrick! Oooohhhhh! Saraaap niyaaannn!’ ungol ni Tess habang labas-masok si Patrick sa kanya. Patalikod siyang tinitira ng binata kaya sagad sa sinapupunan niya ang titi nito. Hindi lang yun. Inabot ng isang kamay ni Patrick ang tanggal ni Tess at kiniliti ito. Doble ang sarap na nararamdaman ni Tess. Malapit na siyang labasan sa sarap.

‘Patrick! Oohh Patrick! Ooooooohhhhh!’ ungol ni Tess nang labasan siya. Pero hindi pa tapos ang binata. Pansamantalang itinigil ang pagmasahe sa kuntil ni Tess at nag-concentrate sa pagbayo sa puki ng dalaga.

‘Ooohhhh Ahhhhh! Sarap mo Tess! Mamimiss kitaaaahhh!’

‘Ikaw din Patrick Oooohhhh! Mamimiss din kitaaahhh! Sige paahh ibuhos mooohhh ooooohhh! Ipasok mo sa puwit ko Patrick! Sige naaaahhhh! Remembrance… remembrance ko sa iyoooohhhh!’ sabi ni Tess.

Nagulat ang binata. ‘Sigurado ka? Ha Tess? Kaya mo?’

‘Oo. Please! Kakayanin ko Oooohhhh!’ sabi ni Tess. Ang totoo ay masyado nang sensitive si Tess. Ayaw lang niyang ma-disappoint si Patrick pero ok lang dahil masarap din at sanay na siya sa puwit.

Kumuha muna si Patrick ng liquid soap  at ipinahid sa titi niya para dumulas. Nanatiling nakatuwad si Tess pero nanginginig na ang tuhod niya. Itinutok ni Patrick ang titi niya sa butas ni Tess. Tuwang-tuwa ang binata. Gusto niyang makaranas ng anal sex at magandang remembrance nga ito. Ipinasok niya ang titi niya at hanggang sa umabot sa kalahati. Sarap na sarap si Patrick sa sikip ng alternatibong lagusan.

‘Oooohhhhh’ ungol ni Tess nang maipasok ni Patrick ang buong kahabaan niya. Nagsimulang umulos si Patrick  na may halong ungol sa bawat ulos. Ramdam na ramdam ng binata ang sikip.

‘Uhhh Tesss shit ang sarap! Ooohhh!’ ungol ni Patrick. Napapaangat ang puwit ni Tess sa bawat ulos ng binata. Suportado ni Patrick ang balakang ni Tess. Maya-maya ay may ginawa ang binata. ‘Tess, kapit ka nang maigi.’ sabi nito sabay inangat ni Patrick ang mga hita niya. Naka-wheelbarrow position si Tess. Lalong binilisan ni Patrick ang pag-ulos. Libog ito sa ginawang posisyon. Maya-maya ay ibinaba niya ang mga hita ni Tess. Hinugot niya ang titi niya at ihinarap si Tess sa kanya. Itinaas niya ang mga braso ni Tess sa pamamagitan ng isang kamay at muli silang naghalikan. Itinutok uli ni Patrick ang titi niya sa puki ni Tess at marahas itong kumadyot.

‘Uuunhhh! Ooohhhh!’ ungol ni Tess. Para siyang ginagahasa sa posisyong iyon. Nakadagdag ito sa libog ng dalaga. Gusto niyang lakasan pa ni Patrick ang pagkadyot. ‘Sige pa! Itodo mooohh ang saraaap!’

‘Uuhh uumm ummm! Tess! Malapit na ooohhh! Hayan na akooohhh!’ ungol ni Patrick.

‘Sandali! Sandali lang!’ sabi ni Tess. Kumapit siya sa binata at itinaas ang mga hita. ‘Ipasok mo uli doon’ sabi ni Tess.

Hinugot ni Patrick ang titi niya sabay ipinasok sa nakaluwa pang butas ng puwit ni Tess. Itinuloy ng binata ang pagkadyot para di siya mabitin.

‘Uuum! Umm! Umm! Ang sarap mo! Ang sikip! Tess! I Love you Tess!’ sabi ni Patrick.

‘Sige paaahhh Ooohhh! sige paaahhh! I love you riiin!’

‘Hayan na ako Tess Ahhhhhh!’ sabi ni Patrick. Isinabog niya ang naipong tamod sa loob ng puwit ni Tess. Ramdam ni Tess ang init ng tamod ni Patrick. Napaupo silang pareho sa sahig ng CR. Patuloy ang paglagaslas ng tubig sa mga pagod nilang katawan.

Itinaas at pinaghiwalay ni Frank ang mga hita ni Lea. Lalong sumagad ang titi nito sa kaloob-looban ng nanay ni Tess.

‘Ooooohhhh! Ooohhh! Ano iyaaan! Ang saraaaap: Oooohhh!’ ungol ni Lea.

Lalong pinag-ibayo ni Frank ang pagbayo kay Lea. Mas marahas na ngayon.

Napapasigaw na si Lea. ‘Oooohhhh! Oooohhhh! Ang laliiim Ooohhh! Sige paaahhh!

Isinabit ni Frank ang mga paa ni Lea sa balikat niya para lalong lumalim ang pagbaon niya. Saka niya muling binayo ang bago niyang sekretarya.

‘Frank! Frank! Frank! Oooohhhh Frank! Ooohhh!’ sigaw ni Lea sa bawat pagbayo ni Frank. Gusto ng manager na bigyan ng hindi malilimutong karanasan si Lea para tuluyan na itong maging kanya.           Naisip din niya si Tess. Ganito rin ang gagawin niya at isang araw, pagsasabayin niya ang mag-ina. Lalo siyang nalibugan habang iniisip ang plano, palapit siya nang palapit sa kaligayahan. Lingid kay Frank, nasa kabilang kuwarto lang ang pinapantasya niya.

‘Hayan na ako Lea! Aaaahhh!’ sigaw ni Frank nang labasan siya.

Ilang beses din nilabasan si Lea. Pakiramdam niya ay punung-puno ang sinapupunan niya ng katas nila ni Frank. Hingal kabayo silang nagyakapan sa kama. Hindi makapaniwala si Lea sa level ng sex na ipinaranas sa kanya ni Frank. Kahit kailan siya dalhin nito sa ‘warehouse’, papayag siya. Nagpahinga muna si Frank at nagpasalamat si Lea at mae-enjoy niya ang kamang hinihigaan.

Naiihing pumasok sa CR ng school si Alma. Mukhang nag-iisa siya sa CR pero nang papasok siya sa isang cubicle, may narinig siyang ungol sa dulo.

‘Ooohhhh! Uuuunnnggghhh!’

(May nagpapaligaya yata hihihi. Sino kaya yun?) isip niya. Tahimik siyang nagpunta sa dulong cubicle at pinilit sumilip sa manipis na awang ng pintuan. Nagulat siya sa nakita.

Si Joy! Kapatid ni Joey. (Marunong din palang magpaligaya ng sarili ang gaga.) Kitang-kita ni Alma ang pgmasahe ni Joy sa malaking suso niya habang labas-masok ang isang daliri sa loob ng keps niya. (Sexy rin si Joy kahit chubby. Sino kaya boyfriend nito?) isip ni Alma.

Nakaramdam din ng init sa katawan si Alma dahil sa tanawin. Lalong nanabik si Alma sa binabalak niyang lakad ngayon. Agad siyang nagpunta sa isang cubicle at umihi. Isusuot na niya sana ang panty niya pero parang naninikip na rin ang bra niya. Ramdam niya ang kiliti ng matigas niyang utong na kumikiskis sa tela ng bra niya. Hindi pa rin lumalabas sa cubicle si Joy at rinig niya ang mahihinang ungol nito. Napapisil sa susoniya ang dalagita. Napasinghap siya sa sarap. Tuluyan nang nadarang ang dalagita at nilamas niya ang suso sa ibabaw ng blouse niya. Bumaba ang isang kamay niya sa puki niya na basa ng ihi at bagong labas na katas. Hinagod ng dalagita ang kuntil niya at napaungol din siya. Magkasabay silang umungol sa kani-kaniyang cubicle. Naalala tuloy ni Alma ang bunsong kapatid ng babae sa kabilang cubicle na kakakantot lang niya kahapon. May kalakihan ang titi ni Joey. Naalala rin ni Alma ang pakiramdam ng pagkapuno ng puki niya. Lalong pinagbuti ni Alma ang pagpapaligaya sa sarili. Kagat-labi niyang pinigilan ang sarili niyang pag-ungol. Ilang sandali pa ay nilabasan na siya. Humihingal siya nang maramdaman niyang lumabas na sa cubicle si Joy at naghugas sa lababo. Nag-ayos si Alma at lumabas ddin ng cubicle para maghugas. Maya-maya ay pumasok si Sharon.

‘Oy. Nandito ka pala.’ sabi nito.

Lumapit si Alma at hinalikan sa bibig ang kaibigan. Sandali lang ito at baka may pumasok na iba.

‘Samahan mo naman ako sa Monumento. Sandali lang.’ sabi ni Alma.

‘Ha? Bakit?’ tanong ni Sharon.

‘May bibilhin lang akong regalo para kay Ate. Baka kulangin ako kaya pahiram na rin mamaya.’ sabi ni Alma.

‘Ok.’ sagot ni Sharon.

Pagkaligo ay nag-isang round pa sina Tess at Patrick. Kahit pagod na ang dalaga ay pinagbigyan niya ang bf. Tahimik lang sila nang matapos.

‘Galing mo Tess. Baka wala na akong makilalang tulad mo.’ sabi ni Patrick.

‘Ikaw kasi eh. Pero… good luck na lang sa iyo pagdating mo dun. Mami-miss kita.’ sabi ni Tess.

‘Siyanga pala. May regalo ako sa iyo. Para sa birthday mo. Remembrance na rin.’

‘Nag-abala ka pa. ‘

Inabot ni Frank ang isang paper bag na kulay pula. Sa loob nun ay isang bagong Nokia N93. Nagulat si Tess dahil sa presyo ng unit.

‘Sira ka ba? Ang mahal nito.’

‘Ayaw mo?’

‘Gusto ko. Pero… Thank you talaga.’

‘Masama kasi loob ko sa biglaang pag-alis. Wala akong ibang maisip na ibigay eh. ‘

Napaluha si Tess. Hinalikan niya ang binata. Walang bahid ng libog ang naging halikan nila. Para kay Patrick, mahal niya si Tess. Para kay Tess, may lugar ang binata sa puso niya.

Naghiwalay ang dalawa bandang tanghali. Habang papasok, parang masama ang pakiramdam ni Tess. Napasama yata ang pakikipag-sex niya sa mainit na shower kanina. Parang hindi niya kakayaning magtrabaho ngayon. Nagpasiya siyang i-text si Amy na hindi siya makakapasok. Bumaba ng sinasakyang jeep si Tess at nagpalit-sakay pauwi sa kanila.

Advertisements
This entry was posted in Burger Queen. Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s